Yttrande över förslag till nya och förändrade föreskrifter som bland annat avser tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel till djur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Författningsförslagen innehåller:

 • Förslag till ny registerförordning om personuppgiftsbehandling (Förordning om register över förordnade läkemedel för behandling av djur).
 • Införande av en uppgiftsskyldighet för apotek till E-hälsomyndigheten avseende receptuppgifter vid expediering av förskrivningar till djur i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
 • Införande av en uppgiftsskyldighet för apotek till E-hälsomyndigheten att rapportera veterinärnummer vid försäljning mot rekvisitioner inom ramen för försäljningsstatistiken i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel.
 • Införande av en uppgiftsskyldighet för E-hälsomyndigheten till Jordbruksverket (SJV), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Läkemedelsverket och veterinärer i förordningen om register över förordnande läkemedel för behandling av djur (personuppgifter) och i förordningen om handel med läkemedel där andra uppgifter än personuppgifterna regleras.
 • Följdändringar i apoteksdatalagen (2009:367) och förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten.
 • Införande av krav på angivande av veterinärnummer och vissa uppgifter hänförliga till djuret och djurägaren vid utfärdande av recept samt på angivande av veterinärnummer vid utfärdande av rekvisition i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
 • Ändringar i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur för att undvika dubbelreglering.
 • Införande av en ny sekretessbrytande bestämmelse som innebär att sekretess enligt 25 kap
  17 a och 17 b §§ Offentlighets- och sekretesslagen för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden inte ska hindra E-hälsomyndigheten från att lämna ut uppgift om förordnade och expedierade läkemedel för behandling av djur till expedierande personal på öppenvårdsapotek.
 • Införande av en bestämmelse om tystnadsplikt för personal på öppenvårdsapotek i
  2 kap. 10 c § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.