Yttrande över förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak följande:

  • Information om de uppgifter som utförs av fondföretags, förvaltningsbolags och utländska AIF förvaltares lokala funktioner i Sverige ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.
  • Fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige genom att tillhandahålla informationen på sina webbplatser.
  • Fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare får använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för att tillhandahålla kvarvarande investerare i Sverige information efter att marknadsföringen har upphört.
  • Svenska AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring ska lämnas till Finansinspektionen i pappersformat eller elektroniskt format. Regler införs om hur förvaltarna ska dokumentera marknadsföringen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag