Yttrande över förslag till Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att redovisningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd samt förslagets överensstämmelse med EU-rätten. Även behov av speciella informationsinsatser, berörda företag och påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader och verksamhet har beskrivits tillräckligt tydligt. Beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållanden, påverkan på företagen i andra avseenden och särskild hänsyn till små företag är också tillräcklig. Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande har inte beskrivits tillräckligt väl men denna brist är inte av sådan betydelse att den blir avgörande för helhetsbedömningen. Vid sin granskning av konsekvensutredningen i detta ärende har Regelrådet beaktat att förslaget utgör en begränsad avgiftshöjning och att det erfarenhetsmässigt kan finnas särskilda utmaningar med att beskriva företagspopulationen på det aktuella området.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag