Yttrande över förslag till upphävande av ELSÄK-FS 2006:1

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till upphävande av ELSÄK-FS 2006:1. Föreskrifterna gäller vid arbete i yrkesmässig verksamhet, på eller i närheten av elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning där det finns elektrisk fara för de som deltar i arbetet. Det föreslås att föreskrifterna upphävas i sin helhet, utan att ersättas med nya regler.

Det bakomliggande förslaget

Förslag