Yttrande över Förslag till vissa förenklingar i regelverket för prospektering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Som framgår genomgående av Regelrådets yttrande är det nu remitterade förslaget av särskild karaktär. Det föreslås en generell dispens i terrängkörningsförordningen som medför att motordrivna fordon får användas vid undersökningsarbete inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen. Utöver det föreslås en ändring i miljöprövningsförordningen som innebär att djupborrning som sker inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen inte längre ska vara anmälningspliktigt. De föreslagna ändringarna syftar till att förenkla regelverket vid prospektering. Enligt förslagsställaren kan tillståndsprocessen förenklas och effektiviseras genom de föreslagna ändringarna. Regelrådet delar förslagsställarens bedömning.

En konsekvensutredning med företagseffekter ska vanligen innehålla en redovisning enligt 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I avvägningen av hur omfattande en beskrivning av effekter bör vara finns det ett proportionalitetsperspektiv, där det för vissa förslag krävs mer omfattande beskrivningar medan kortare beskrivningar är tillräckligt för andra förslag.

I den nu remitterade promemorian är de beskrivningar som finns relativt kortfattade. Andra beskrivningar har utelämnats helt. Då det utifrån förslagets utformning samt dess syfte och karaktär är tydligt att det medför förenklingar, har Regelrådet för det nu remitterade ärendet godtagit detta.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag