Yttrande över tilläggsremiss om seminverksamhet och embryoverksamhet med däggdjur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I oktober 2023 yttrade sig Regelrådet över Jordbruksverkets remiss av förslag till föreskrifter om seminverksamhet och embryoverksamhet med däggdjur (RR 2023-201).

Jordbruksverket har nu inkommit med en tilläggsremiss där vissa justeringar görs mot bakgrund av de synpunkter som har inkommit i remissrundan. Jordbruksverket har dessutom uppdaterat konsekvensutredningen bland annat utifrån Regelrådets synpunkter. Även om de justeringar som görs i denna tilläggsremiss inte bedöms påverka företagen i någon större utsträckning, vilket skulle tala för att Regelrådet inte bör yttra sig över ärendet, så vill Regelrådet ändå yttra sig över den kompletterade konsekvensutredningen med anledning av de kompletteringar som har gjorts.

Regelrådets yttrande

Yttrande över förslag

Det bakomliggande förslaget

Förslag