Yttrande över förslagen i betänkandet SOU 2008:32, Avskaffande av revisionsplikten för små företag

Förslagen att avskaffa revisionsplikten för små företag, avskaffande av förvaltningsrevision och uttalande om ansvarsfrihet samt förkortning av revisorers mandattid innebär generellt sett en administrativ lättnad och kostnadsbesparingar för de företag som väljer att avstå från den nuvarande revisionsplikten. Regelrådet tillstyrker förslagen i dessa delar.

Vad gäller skattelagstiftningen föreslås i betänkandet att skyldigheten för en revisor att vidta åtgärder mot vissa brottsmisstankar avskaffas. Å andra sidan föreslås dels en utökad möjlighet för Skatteverket att förelägga företag att lämna uppgift eller visa upp räkenskapsinformation för kontroll av att skyldigheten enligt 19 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter fullgörs, dels att näringsidkare i sin deklaration ska lämna uppgift om årsbokslutet upprättats med biträde av en uppdragsgivare och om årsredovisningen granskats av en revisor. Sistnämnda förslag kan leda till vissa ökade kostnader för företag. Mot bakgrund av vad som i övrigt föreslagits i betänkandet kan Regelrådet dock inte finna annat än att förslagen framstår som rimliga. Regelrådet tillstyrker således även förslagen på skatteområdet.