Yttrande över förslagen i departementspromemorian Ds 2008:46, Direktivet om aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder.