Yttrande över förslaget Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det föreslås ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi innebärande att BNP-indexeringen av skatten på bensin, diesel, flygfotogen samt vissa oljor med hög svavelhalt inte ska tillämpas för kalenderåret 2021. Skattesatserna för 2021 ska därmed endast räknas om baserat på den faktiska förändringen i konsumentprisindex mellan juni 2019 och juni 2020 och energiskatten blir följaktligen lägre. Exempelvis blir bensin, miljöklass 1, 13 öre lägre per liter (ca 16 öre inklusive moms) och energiskatten på diesel, miljöklass 1, 9,4 öre lägre per liter (ca 12 öre per liter inklusive moms).