Yttrande över förslaget tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att förslagsställaren har beskrivit de stimulanser som förslaget innebär för branscher som påverkas av rot- och rutavdrag samt har beskrivit konsekvenserna av förslaget så långt som är möjligt med tillgänglig statistik för området.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag