Yttrande över Förstärkt följerätt (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

När ett exemplar av ett originalkonstverk säljs vidare efter den första överlåtelsen, har upphovsmannen i vissa fall rätt till särskild ersättning, s.k. följerätt. En upphovsrättsorganisation ansvarar för att samla in och vidarefördela följerättsersättningar till upphovsmännen. För att denna organisation ska kunna kontrollera vilka konsthandlare och auktionsföretag som är ersättningsskyldiga, finns en skyldighet att redovisa ersättningsgrundande försäljningar när organisationen begär det. Förslaget i remissen anges innebära att alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare, förmedlare eller köpare ska lämna redovisning till upphovsrättsorganisationen utan att denna begär det. Redovisningen ska lämnas den 1 april varje år och omfatta all ersättningsgrundande försäljning som förekommit närmast föregående kalenderår. Om någon ersättningsgrundande försäljning inte har skett, ska detta i stället redovisas. Den ersättningsskyldige ska betala ersättningen när organisationen kräver in den. Organisationen har rätt till dröjsmålsränta från den 1 maj, om den ersättningsskyldige inte har betalat föregående års följeersättning då. Fordran på följerättsersättning ska preskriberas tre år efter utgången av det kalenderår då försäljningen ägde rum, om inte organisationen dessförinnan framställt krav till den ersättningsskyldige på ersättning eller erinrat om att fordran har förfallit till betalning.