Yttrande över promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år[1]. Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad och utges under perioden 1 juni–31 augusti 2022.

[1] Förslaget innebär ett tillägg i 2 § i lag (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år där juni, juli och augusti för 2022 läggs till (nuvarande lydelse gäller enbart för sommaren 2021).

Det bakomliggande förslaget

Förslag