Yttrande över Försvarsdepartementets betänkande Skydd för geografisk information (SOU 2013:51)

Utredningen föreslår att den nuvarande regleringen i lagen och förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Förslaget innebär inte någon förändring i fråga om vad som avses med begreppet, utan avsikten är att uppnå en mer enhetlig och modern begreppsbildning. Bl.a. föreslås att sjömätning i ringa omfattning undantas från tillståndskravet och att det införs en möjlighet för tillståndsgivande myndighet att i föreskrift meddela undantag från kravet på tillstånd för sjömätning i andra fall. Vidare föreslås att samma geografiska områden som är undantagna från kravet på tillstånd för sjömätning införs även beträffande spridning av geografisk information. Sådan geografisk information som inhämtats på annat sätt än från luftfartyg ska inte längre vara tillståndspliktig och vidare ska de tillståndsgivande myndigheterna kunna meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för sammanställningar som avser vissa geografiska områden eller för information som är utformad på ett sådant sätt att den inte kan anses medföra skada för totalförsvaret om de sprids. Därutöver föreslås att nuvarande bestämmelse om krav på tillstånd för inrättande av databas för lagring av geografisk information samt de bestämmelser som hör samman med detta tillståndskrav avskaffas.