Yttrande över Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 som är tidsbegränsad och gäller t.o.m. den 30 juni 2021 föreslås fortsätta att gälla t.o.m. den 14 november 2021.