Yttrande över Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Remissen innehåller även förslag till ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659), patientlagen (2014:821), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), smittskyddslagen (2004:168), lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

I det nya klagomålssystemet föreslås bland annat att patienten i första hand ska få stöd av vårdgivaren, då vårdgivaren kan förklara vad som har hänt och har möjlighet att vidta åtgärder som gör att patienterna får sina behov tillgodosedda. Vidare föreslås att patientnämnderna ska ha som uppgift att stödja patienten att få svar och en förklaring av vad som inträffat. Inspektionen för Vård och Omsorgs roll (IVO) i det föreslagna klagomålssystemet anges vara att pröva patienters klagomål och uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Det anges även att IVO ska säkerställa att patienterfarenheter fortlöpande används som underlag för beslut om tillsynens inriktning och att myndigheten inom ramen för sin tillsyn ska höra patienter och närstående om de förhållanden som tillsynen rör, om detta inte är olämpligt eller obehövligt.