Yttrande över Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär en utökad satsning på utbildningsplatser i yrkeshögskolan och ett antal förändringar i regelverket för yrkeshögskoleutbildningar som bland annat anges tydliggöra utbildningsanordnares ansvar. Vidare föreslås ytterligare utredningsarbete i syfte att ta fram system för gemensam antagning till högskolan och system för studiedokumentation.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen är tillräckligt tydlig när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser. Redovisningen håller också tillräcklig kvalitet när det gäller berörda företag utifrån antal och bransch samt när det gäller påverkan på företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på företagen i andra avseenden och särskild hänsyn till små företag. Beskrivningen av företag utifrån storlek och av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag hade behövt vara tydligare, även om viss värdefull information finns. Dessa aspekter är emellertid inte av sådan betydelse att de blir styrande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

I sin bedömning har Regelrådet, när det gäller kostnadsbeskrivning, beaktat att förslaget i vissa avseenden är i ett tidigt skede och, när det gäller beskrivningen av konkurrensförhållanden, att kompetensförsörjning ofta anges vara av stor betydelse för företagen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag