Yttrande över Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Studie- och yrkesvägledning föreslås ersättas av karriärvägledning, som ska vara det övergripande begreppet för all den verksamhet som en huvudman i skolväsendet är ansvarig för när det gäller sådan vägledning. Karriärvägledning ska bestå av individuell och generell vägledning. Det föreslås förtydliganden och stärkta krav på elevers tillgång till individuell och generell karriärvägledning. Karriärvägledningsperspektivet ska stärkas i relevanta ämnen och det föreslås även att ett nytt obligatoriskt inslag, framtidsval, ska införas som en del av utbildningen. Framtidsval är en form av generell karriärvägledning som ska komplettera övriga former av generell karriärvägledning, omfatta 80 timmar på högstadiet och genomföras av en karriärvägledare. Undervisningstiden i elevens val minskas med motsvarande timmar. Utredningen föreslår vidare att huvudmannen ska upprätta en plan för karriärvägledning. Det föreslås vidare ändringar av examensbeskrivningarna för lärarutbildningar som innebär att krav på kunskaper om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen införs. Flera olika insatser föreslås för att öka antalet karriärvägledare i skolväsendet, öka deras kompetens samt för att stärka kompetensen hos verksamma lärare. Skolverket ska få i uppdrag att stödja huvudmännen i arbetet med karriärsvägledning, ta fram innehåll i framtidsvalet, se över befintliga digitala verktyg för karriärvägledning samt föreslå hur dessa kan utvecklas. Vidare ska Skolverket få i uppdrag att se över läroplanerna och föreslå nödvändiga ändringar till följd av utredningens förslag. Även Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att samverka med huvudmännen.

Skolformer som berörs av förslagen är grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Förslagen innebär ändringar i:

  • Skollagen (2010:800)
  • Skolförordningen (2011:185)
  • Högskoleförordningen (1993:100)
  • Gymnasieförordningen (2010:2039)
  • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
  • Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk
  • Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen