Yttrande över Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Miljö- och energidepartementets utredning om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3. Utredningen lägger fram sex långsiktiga förslag för att främja en cirkulär ekonomi, varav de fyra förstnämnda främst kan komma att påverka företag; (1) öka tillgängligheten till bilpooler, (2) införa ett hyberavdrag (hyra-begagnat-reparation), (3) underlätta för hushållen att förebygga avfall, (4) förebygga avfall i statliga och kommunala verksamheter, (5) stärka rätten att reklamera undermåliga produkter (initialt på EU-nivå) och (6) stärka förtroendet och öka rättssäkerheten inom begagnathandel och delning (främst genom myndighetsutredningar och uppdrag). De två sistnämnda förslagen bedöms inte vara direkt kopplade till något författningsförslag, varför de inte omfattas av Regelrådets granskning.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag