Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Näringsdepartementet föreslår i sin remiss att reglerna för lagring av gödsel från djurhållning utformas så att samma regler ska gälla för samtliga jordbruksföretag, oberoende av om de finns inom de nitratkänsliga områdena eller utanför dessa områden. Förslaget innebär att jordbruksföretag som har mer än tio djurenheter av nötkreatur, hästar, får och getter ska ha utrymme att lagra gödsel motsvarande minst åtta månader. Av remissen framgår att nuvarande krav på lagringsutrymme för dessa företag inom nitratkänsliga områden kan variera från sex till åtta månader, beroende på områdets karaktär och att det utanför nitratkänsliga områden för dessa företag finns ett lagringskrav på sex månader. Förslaget omfattar dessutom ett generellt krav på minst sex månaders lagringskapacitet för stallgödsel för alla jordbruksföretag i hela landet som håller två till tio djurenheter.

Av remissen framgår att Jordbruksverket hittills i sina föreskrifter har undantagit jordbruksföretag med högst två djurenheter i genomsnitt på årsbasis från kravet och att bemyndigandet till Jordbruksverket föreslås finnas kvar.

I Näringsdepartementets promemoria förordas dessutom införande av generella krav på lagring av gödsel från annan djurhållande verksamhet än jordbruk. Av promemorian framgår emellertid inte vilket av de olika författningsförslagen som förordas. Regelrådet har i detta fall valt att förhålla sig till samtliga alternativ. Djurhållande verksamhet som inte är jordbruksföretag omfattas idag inte av bestämmelserna om lagringskapacitet för stallgödsel.

Förslagen avser ändringar i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Förslagen som omfattar annan djurhållande verksamhet än jordbruk avser även förslag till ändring i miljöbalken.