Yttrande över Genomförande av ändringar i Eurovinjettdirektivet (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till lag om infrastrukturavgifter på väg och förslag till lag om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser. Vidare ingår förslag till ändring i väglagen (1971:948) och ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Det ingår också förslag till ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar med mera. Därutöver ingår förslag till ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem och ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200). Det lämnas också förslag till förordning om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser och förslag till ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg. Vidare föreslås ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) och ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Det föreslås två nya lagar, en lag om infrastrukturavgifter och en ny förordning. om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser. Vidare föreslås följdändringar i sex lagar och tre förordningar. Det anges att med de föreslagna lagarna och förordningarna genomförs de ändringar av det s.k. eurovinjettdirektivet som avser vägtullar i form av infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader samt indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser.

Det bakomliggande förslaget

Förslag