Yttrande över Genomförande av bestämmelser i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i inkomstskattelagen (1999:1299) och förslag till ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. I promemorian föreslås att reglerna för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar ska kompletteras med regler som rör den skattemässiga behandlingen av vissa transparenta företag för att motverka skatteplanering genom så kallade hybrida missmatchningar.

I promemorian behandlas artikel 9a i direktivet mot skatteundandragande. Bestämmelserna tar sikte på att motverka att omvända hybrida missmatchningar uppstår på grund av att den skatterättsliga klassificeringen av vissa transparenta företag skiljer sig åt mellan olika stater, vilket leder till en skillnad i den skattemässiga behandlingen av företaget. Bestämmelsen ska vara genomförd i svensk rätt senast den 31 december 2021. I promemorian anges att motsvarande bestämmelse till rekommendation 5.2 finns i artikel 9a i direktivet mot skatteundandraganden[1].

Ett företag kan utgöra en hybrid och anses som ett hybridföretag i de fall företaget behandlas som ett eget skattesubjekt av en stat samtidigt som det behandlas som ett delägarbeskattat subjekt av en annan stat. Sådan olikbehandling stater emellan kan leda till dubbel icke-beskattning vid gränsöverskridande situationer, vilket kan utnyttjas av företag för att minimera eller helt undgå beskattning. Med omvänd hybrid avses att den stat där ett företag är etablerat eller registrerat skatterättsligt klassificerar företaget som transparent, det vill säga att det ska delägarbeskattas samtidigt som den stat där delägaren hör hemma skatterättsligt klassificerar företaget som ett skattesubjekt i etableringsstaten. Olikheten i klassificeringen leder till att en omvänd hybrid uppstår. Rekommendationen[2] syftar till att förhindra att nu aktuell missmatchning överhuvudtaget uppkommer.

[1] I promemorian anges att när det hänvisas till en viss artikel i direktivet mot skatteundandraganden avses den lydelse som den artikeln har efter ändringen genom rådets direktiv (EU) 2017/952 om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (ändringsdirektivet).
[2] Inom OECD:s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) har rekommendationer tagits fram för att neutralisera effekter av olika behandling. Rådets direktiv (EU) 2016/1164 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion innebär att EU:s medlemsstater samordnar genomförandet av vissa av OECD:s åtgärdspunkter mot BEPS, däribland hybrida missmatchningar.