Yttrande över Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller promemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet. Det har kommit ett nytt blåkortsdirektiv[1] som ersätter det tidigare från år 2009, och i promemorian föreslås de författningsändringar som bedöms nödvändiga för genomförandet av direktivet.

Det föreslås ändringar i följande författningar:

 • Utlänningslagen (2005:716),
 • Socialförsäkringsbalken (2010:110),
 • Studiestödslagen (1999:1395),
 • Lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare,
 • Lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare,
 • Utlänningsförordningen (2006:97),
 • Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket.

 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 18 november 2023.

 

Det föreslås exempelvis följande:

 

 • Ett så kallat EU-blåkort ska kunna beviljas en utlänning som har ett anställningsavtal för högkvalificerad anställning med en anställningstid om minst sex månader.
 • Lönen ska fortfarande vara minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige.
 • Tillämpningsområdet utvidgas så att färre personkategorier undantas från möjligheten att beviljas ett EU-blåkort.
 • Utökade möjligheter att byta från andra typer av uppehållstillstånd till EU-blåkort inifrån Sverige.
 • En utlänning som vill byta till ett annat slag av arbete eller till en annan anställning ska inte längre behöva ansöka om ett nytt EU-blåkort. I stället föreslås en skyldighet att till Migrationsverket anmäla byte av arbetsgivare eller förändringar som påverkar villkoren för tillståndet.
 • Den som har beviljats ett EU-blåkort av en annan EU-stat ska få resa in i Sverige och bedriva affärsverksamhet i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.
 • En utlänning som har haft ett EU-blåkort i en annan EU-stat i minst tolv månader föreslås under vissa förutsättningar få ansöka om ett EU-blåkort i Sverige med ett något förenklat förfarande.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 18 november 2023.

[1] Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2021/1883 av den 20 oktober 2021 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning och om upphävande av rådets direktiv 2009/50/EG (det nya blåkortsdirektivet).