Yttrande över Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för behandling av järnbaserade metaller (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller beskrivning av bakgrund och syfte med förslaget, effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, antal företag som berörs och vilken bransch dessa företag tillhör. När det gäller regleringens påverkan på företagen i andra avseenden finner Regelrådet det acceptabelt att information om detta saknas eftersom inget uppenbart talar för att sådan påverkan blir aktuell. Regelrådet finner emellertid att alternativa lösningar inte har beskrivits tillräckligt väl och inte heller de berörda företagens storlek. Vidare är beskrivningarna av påverkan på företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag otillräckliga. Sammantaget är redovisningen inte tillräckligt tydlig, även om Regelrådet beaktar att det anges att påverkan kan bli begränsad för en delmängd av de berörda företagen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag