Yttrande över Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian lämnas förslag till genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet.[1] Direktivet anges vara ett så kallat minimiharmoniseringsdirektiv och i promemorian föreslås vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Det föreslås att direktivet genomförs genom införandet av en lag om tillgänglighet till digital offentlig service. I den föreslagna lagen finns bestämmelser om de krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Det föreslås att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska besluta om vad som avses med tekniska lösningar som omfattas av lagens tillämpningsområde. Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller en beslutande församling i en kommun eller ett landsting. Vidare anges att vid tillämpningen av lagen ska med offentlig aktör även jämställas privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som bedrivs inom skola eller hälso- och sjukvårdsområdet.

Det föreslås vidare att med offentlig aktör ska även jämställas offentligt styrda organ. Med detta avses en juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse och som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting, eller en offentlig aktör. Vidare ska verksamheten stå under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en offentlig aktör och styrelsen eller motsvarande ledningsorgan ska till mer än halva antalet ledamöter vara utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en offentlig aktör.

I lagen föreslås att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör via en teknisk lösning som står under aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven i de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör via en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, ska så långt som det är möjligt följa tillgänglighetskraven i nämnda föreskrifter. En offentlig aktör anges endast vara skyldig att uppfylla dessa krav om fullgörandet av kraven utgör en skälig anpassning. Vid bedömningen av om en anpassning är skälig föreslås att bland annat den offentliga aktörens storlek, art och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för den berörda aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning beaktas.

Det föreslås likaså att en offentlig aktör måste tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande för digital service som möjliggör att enskilda kan påtala för den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Den föreslagna lagen träder i kraft den 23 september 2018, med vissa övergångsbestämmelser för de delar som avser tekniska lösningar som står under tredje parts kontroll, som tillämpas första gången för digital service som tillhandahålls efter den 22 september 2020.

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.