Yttrande över God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen presenteras ett lagförslag som innebär att hälso- och sjukvård ska ges nära befolkningen, i första hand som öppen vård. Därutöver finns ett förslag om en förstärkt behovsstyrd vårdgaranti där fler yrkesgrupper än läkare ingår, vilket innebär att patienten ska få en medicinsk bedömning inom tre dagar från det att kontakten söktes med primärvården, istället för ett läkarbesök inom sju dagar enligt nuvarande vårdgaranti.

I betänkandet föreslår utredningen ändringar i följande författningar:

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Patientlagen (2014:821)