Yttrande över Godstrafikfrågor – förordningsändringar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian lämnas förslag till de förordningsändringar som behövs för att tyngre fordon ska kunna föras på allmänna vägar. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2018. Förändringarna innebär bl.a. följande. Trafikförordningen kompletteras med bestämmelser om maximala vikter för fordon som ska föras på vägar som tillhör den nya bärighetsklassen, BK4. Bestämmelserna om fordon och fordonståg som används i internationell trafik kompletteras med bestämmelser om att sådana fordon under vissa förutsättningar även får föras på den nya BK4. En ny bruttoviktstabell införs för BK4 i en ny bilaga 4. Trafikverket föreslås få bemyndigande att meddela föreskrifter om att förandet av ett fordon eller ett fordonståg på BK4 ska vara förenade med villkor. Värdena för trippelaxeltrycket för motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föreslås ändras så att värdena blir desamma för BK1 som för BK4. Bruttoviktstabellen för BK1 föreslås ändras. Bestämmelserna om minsta axelavstånd för fordonståg kompletteras med viktbestämmelser för den nya BK4. Trafikförordningen ändras så att de värden som gäller för släpvagnar även får tillämpas för de fall där dragfordonet ingår i jämförelsen. Ändringen tydliggör att den så kallade släpvagnskurvan i förordningens bilaga 1 får tillämpas även när dragfordonet ingår i jämförelsen. Tydliggörande innebär att BK4-fordon med fyra meters dragstång kan köra på en BK1-väg och ändå i de flesta fall ha en rimlig lastförmåga. Bruttovikten för treaxligt motordrivet fordon föreslås höjas från 26 ton till 28 ton på vägar med bärighetsklass 1.