Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändringar i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader samt i inkomstskattelagen (1999:1229).

I sak anges förslaget innebära i huvudsak följande. Ett golv för statslåneräntan införs i skattelagstiftningen. Därutöver föreslås att det införs ett golv för jämförelseräntan vid ränteförmån och skatteunderlaget för avkastningsskatt på pensionsmedel. Syftet med att införa golv anges vara att förhindra att vissa bestämmelser i skattelagstiftningen får oavsedda effekter om statslåneräntan skulle bli noll eller negativ.