Yttrande över Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet har träffat en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Avsikten anges från parternas sida ha varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Enligt principöverenskommelsen ska ändringar genomföras i bland annat lagen (1982:80) om anställningsskydd, ett nytt och parallellt offentligt studiestödssystem ska införas samt ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal ska införas. Dessa insatser ska komplettera varandra och utgöra delar av en helhet.

I den rubricerade promemorian föreslås en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

I promemorian anges att de arbetstagare som omfattas av kollektivavtal har generellt sett möjlighet att genom omställningsorganisationer kvalificera sig för omställningsstöd som finansieras av arbetsgivaren. De arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal har inte den möjligheten, vilket skapar en obalans i arbetstagarnas förutsättningar att ställa om och att utveckla sin kompetens. För att fler arbetstagare på arbetsmarknaden ska omfattas av stöd föreslås ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal eller stöd från en registrerad omställningsorganisation. Det nya stödet ska omfatta både anställda och de vars anställning har upphört. Vissa kvalifikationskrav finns för de sökande. Den nya offentliga omställningsorganisationen ska organiseras vid Kammarkollegiet under namnet Kansliet för omställnings- och kompetensstöd. Det anges att myndigheten bör upphandla grundläggande omställnings- och kompetenstjänster från fristående aktörer.

Vidare föreslås att arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd ska kunna få ersättning. För att säkerställa att omställningsorganisationer tillhandahåller stöd som väsentligen motsvarar grundläggande omställnings- och kompetensstöd införs en möjlighet för omställningsorganisationer att ansöka om registrering. Arbetsgivare som betalar in avgifter till registrerade omställningsorganisationer kan ansöka om ersättning för dessa. Ersättningen ska uppgå till högst 0,15 procent av lönesumman. Ersättningsnivån har baserats på kostnader för det motsvarande stöd som staten tillhandahåller och lämnas till arbetsgivare efter ansökan. Kammarkollegiet ska ansvara för att administrera ersättningen och sträva efter en administrativt enkel och effektiv process för ansökan, beviljande och utbetalning.

Det föreslås en lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden, förordning om offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare, förordning om ersättning till arbetsgivare för omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare samt förordning med instruktion för Överklagandenämnden för omställnings- och kompetensstöd.

Det föreslås ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet och i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

De nya och ändrade författningarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag