Yttrande över Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås en terrängkörningslag och en lag om tilläggsavgift för terrängkörning. Vidare föreslås ändring i brottsbalken och i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Därutöver föreslås ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., i körkortslagen (1998:488), i vägtrafikskattelagen (2006:227) samt i offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Det föreslås också en terrängkörningsförordning och en förordning om tilläggsavgift för terrängkörning.  Jaktförordningen (1987:905) föreslås ändras i likhet med indrivningsförordningen (1993:1229). Vidare föreslås ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap, i förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m., i körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, vägmärkesförordningen (2007:90),

militärtrafikförordningen (2009:212) samt i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

 

I sak anges förslaget innebära bl.a. följande. Möjligheterna att kanalisera snöskoterkörning

till leder utökas, en ökad finansiering på området genom bl.a. en ny skoterledavgift, en effektivare tillsyn och en skärpt straffrättslig reglering. Idag gällande förbud och undantag föreslås i huvudsak vara oförändrade.  Det ska vara fortsatt otillåtet att köra med motordrivet fordon på barmark. Körning i vissa näringar, som t.ex. för jord- och skogsbruksändamål, ska alltjämt vara tillåten. Kommunernas möjligheter att reglera och kanalisera snöskoterkörning förtydligas i förslaget till ny terrängkörningslag. För en ökad reglering och kanalisering av snöskoterkörning ska det åter bli möjligt för kommuner att söka statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m. Förslaget om statsbidrag ska finansieras genom att det införs en fordonsskatt för snöskotrar och terränghjulingar. Fordonsskatten föreslås uppgå till samma årliga belopp som gäller för motorcyklar, för närvarande 180 kronor. Det ska införas ett statligt skoterkort och en avgift på 300 kronor per kalenderår för att få köra terrängskoter på allmän skoterled. Den som kör på allmän skoterled utan att ha betalat avgiften kan påföras en tilläggsavgift på 1 000 kronor. Avgifterna för skoterkortet ska bilda en fond ur vilken kommuner och andra som svarar för drift av skoterleder m.m. kan söka bidrag till reparationer och underhåll. Alla som kör terrängskoter på allmän skoterled i Sverige ska betala avgiften för att få köra på en sådan led.