Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag om revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag om nya och ändrade bestämmelser i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

I remissen föreslås

ändrade biologiska bedömningsgrunder för växtplankton, kiselalger, bottenfauna och fisk,
ändrade fysikalisk-kemiska bedömningsgrunder avseende näringspåverkan för fosfor, kväve, bakgrundsläckage från åkermark, siktdjup, syrgas och försurning,
ändrade hydromorfologiska bedömningsgrunder för beräkning av volymavvikelse respektive flödets förändringstakt i vattendrag, och
nya bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen avseende ciprofloxacin (antibiotikum), imidakloprid (bekämpningsmedel), nitrat, poly- och perfluorerade akrylsubstanser, silver, sulfat och siloxanerna D4 och D5 samt koppar i sediment.
Förslaget föreslås träda i kraft under 2018.

Taggar:

vattenmiljö