Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för att få förnyat tillstånd med torskfångande redskap och för fiske efter havskräfta samt ändringar i regelverket för effortsystemet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2014:19). Ändringarna avser införande av infiskningskrav för att få förnyat tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (efforttillstånd), fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med sorteringsgaller (risttillstånd)samt för fiske med torskfångande redskap i Östersjön (torsktillstånd). Med anledning av att redskapsgrupperna TR1 (bottentrål med en maskstorlek om 100 millimeter eller mer i Nordsjön) och TR2 (bottentrål med maskstorlek om 90-99 millimeter i Skagerrak) slås samman föreslås även införande av ett undantag gällande regler för omfördelning av fiskeansträngning mellan Skagerrak och Nordsjön. Förslaget innebär att fiskelicensinnehavare behöver omfördela fyra kilowattdagar med TR2 för en kilowattdag med TR1. I remissen föreslås även att omfördelning av fiskeansträngning från bottentrål med en maskstorlek om 100 millimeter eller mer till bottentrål försedd med sorteringsgaller. Förslaget är att en kilowattdag med redskapsgruppen TR1 ska ge tre kilowattdagar med TR2 rist.