Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område samt (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Ändringarna avser krav på selektiva paneler i trål med maskstorlek 90-119 mm i Kattegatt, begränsningar för maskstorlekar i garn vid yrkesmässigt fiske i Kattegatt och Öresund samt uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan redskapsgrupper.