Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Förslaget avser fiske efter hummer och innebär i korthet minskat antal tillåtna redskap, förkortad fiskesäsong, höjt minimimått och krav på större flyktöppningar samt en fast period för redskapsförbudet innan hummerpremiären.

Taggar:

fiske av hummer