Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att förslagsställaren beskriver bakgrund och syfte, EU-rätt, påverkan på konkurrensförhållanden och om särskild hänsyn tagits avseende små företag i förslaget. I de delar som rör alternativ till förslaget finns inte tillräckligt problematiserat kring öppettider, kostnader och budgetpåverkan på myndigheten samt om andra alternativa lösningar är möjliga och under vilka premisser. Förslagsställaren har inte redogjort för alla företags kostnader. Exempelvis redogörs inte för kostnader för hamnar som kan förlora intäkter till följd av förslaget. Detta då fartyg kan välja att lossa sin last i andra hamnar utomlands vilket leder till att svenska hamnar förlorar intäkter, vilket sannolikt skulle leda till en negativ ekonomisk påverkan för dessa företag. Hänsyn har inte tagits till att företag måste få tid att anpassa sin verksamhet till det nya förslaget innan det träder i kraft.

I en sammantagen bedömning finner Regelrådet att konsekvensutredningen brister i beskrivningen av andra kostnader och verksamhet och motivering till varför inte särskild hänsyn kan tas till tidpunkt för ikraftträdande mot bakgrund av att tidsperioden till tänkt införande är kort.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag