Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:46) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Förslaget innebär att trålfiske med maskstorlek om minst 16 mm men understigande 32 mm blir förbjudet från och med den 1 januari till och med den 31 oktober varje år. Enligt dagens bestämmelser gäller förbudet till och med den 30 september.