Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar.  Förslaget anges innebära att krav på landning i utsedda kummelhamnar tas bort. Det läggs till hamnar i Norrbotten för landningar av fångst på mer än 5 ton sill/strömming och skarpsill. Vidare föreslås både att lägga till och ta bort hamnar för landningar av färsk fisk från tredjelands fartyg. Därutöver ingår omformulering av text och borttagande av en hamn utsedd för landningar med mer än 10 ton sill med mera från andra områden än Östersjön.

Det bakomliggande förslaget

Förslag