Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Förslaget innebär förändringar i föreskriften (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Remissen innehåller förslag till bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen (SFÄ), gränsvärden för alternativa matriser (biota och sediment) som komplement till de gränsvärden för vatten och biota som anges i direktivet om prioriterade ämnen 2008/105/EG. Vidare tillkommer 12 prioriterade ämnen genom den föreslagna föreskriftsändringen.

Det huvudsakliga syftet med det remitterade förslaget är att genomföra de ändringar i direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG som föranletts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU om ändring av de förstnämnda direktiven när det gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område och som lämpar sig för genomförande genom myndighetsföreskrifter. Dessutom införs nationella bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen. Dessa bedömningsgrunder ska användas vid klassificering av ekologisk status. Direktivet 2013/39/EU trädde i kraft 2013 och dess innehåll måste genomföras senast den 14 september 2015. Nödvändiga förändringar av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön kommer att genomföras av regeringen under hösten 2014 och avsikten är att de ändringar som föreslås i remissen ska träda i kraft efter det att förordningsändringarna genomförts.

Den föreslagna föreskriften anges i första hand beröra vattenmyndigheterna som ansvarar för att klassificera och normsätta vattenförekomster. Bl.a. verksamhetsutövare berörs också indirekt genom de åtgärdsprogram som kommer att behövas för de vattenförekomster som ej når god status till följd av de nya prioriterade ämnena och SFÄ.