Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

I sak anges förslaget innebära att fiskelicensinnehavare som endast har tillstånd att fiska efter torsk med trål i Östersjön ska kunna ansöka hos Havs- och vattenmyndigheten om att beviljas tillfälligt tillstånd att under återstoden av förvaltningsperioden (kalenderåret 2019) fiska efter havskräfta med bottentrål försedd mer artsorterande rist i Västerhavet.