Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Ministerrådet har tagit beslut om kvoter för fiske av lax i Östersjöns delområde 22-31 för år 2015. För svensk del innebär beslutet att en tillgänglig kvot om 26 870 laxar ska fördelas på områdena. Föregående års kvot uppgick till 29 856 laxar. Mot bakgrund av detta har det remitterade förslaget upprättats av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). De angivna kvoterna avser kustfiske med fasta redskap.

Det föreslås att i delområde 31 får 18 000 laxar fångas, varav högst 12 000 får vara vilda laxar, i delområde 30 får 7 500 laxar fångar och i delområde 22-29 får 350 laxar fångas. År 2014 uppgick kvoterna för område 31 till 20 000 laxar varav 10 000 fick vara vilda, för område 30 uppgick kvoten till 8 500 laxar och för område 22-29 till 400 laxar. Övriga laxar i kvoten har reserverats för bifångster och reserv för fångster utöver kvot.

I remissen finns också ett förslag om strängare krav på förhandsanmälan vid landning av lax som är yrkesmässigt fångad med fasta redskap. Förhandsanmälan ska redan idag göras men förslaget innebär att landningspositionen ska anges med två decimalers noggrannhet.

 

Taggar:

fiske av lax