Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade regler för fiske av lax och harr i Östersjön samt fiske i några fredningsområden på norrlandskusten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område och Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Det föreslås att de för Sverige år 2023 tillgängliga fångstmängderna av lax i Östersjön fördelas enligt följande:

  • 100 laxar i delområde 22-29.
  • 15 procent av resterande fångstmängd i delområde 30.
  • 85 procent av resterande fångstmängd i delområde 31.

Av förslaget framgår att när det återstår minst 500 laxar i delområde 30 respektive minst 5 000 laxar i delområde 31 kan Havs- och vattenmyndigheten besluta att fiske av lax i respektive område helt eller delvis ska förbjudas samt besluta om från vilket datum som fiske av lax åter är tillåtet. Regelrådet förutsätter att man i detta avseende menar att det ska återstå färre än 500 respektive 5 000 laxar.

Följande föreslås gällande harr:

  • Det ska vara förbjudet att fiska harr under tidsperioden den 1 april – 31 maj för kustvattenområdet inom delområde 31.
  • För att skydda harr som ännu inte nått reproduktiv storlek ska minimimåttet på harr höjas, från 30 till 35 cm inom Östersjöns delområde 29 norr 60 00 N samt inom Östersjöns delområden 30 och 31.
  • Det införs en fångstbegränsning för handredskapsfiske till tre harrar per person och dygn.

Följande föreslås gällande fredningsområdet Ljungan och Selångersån:

  • Det nuvarande fredningsområdet, Ljungan och Selångersåns fredningsområde, delas upp i två separata fredningsområden som sammantaget inkluderar det nuvarande Ljungan och Selångersåns fredningsområde. De nya fredningsområdena benämns Ljungan och Selångersåns fredningsområde respektive Ljungans yttre fredningsområde.

Följande föreslås gällande fredningsområdet Kalix älv:

  • För att klarlägga gränserna för Kalix älvs fredningsområde samt digitalisera området med en högre noggrannhet har HaV genomfört en översyn av gränserna för området och gjort vissa mindre justeringar för att gränserna ska vara enklare att se även ute i naturen. Inom fredningsområdet finns i den nuvarande lydelsen två delområden med delvis olika fiskebestämmelser. I syfte att tydliggöra vilka bestämmelser som gäller för de två områdena föreslås att bestämmelserna i sin helhet skrivs ut för respektive delområde samt att de skrivs om för att vara lättare att förstå.

Följande föreslås gällande Skellefte älv terminalfiskeområde:

  • En översyn har genomförts av gränserna för Skellefteälvens terminalfiskeområde i syfte att tydligare definiera gränserna samt digitalisera dessa med en större noggrannhet. Förslaget till ändring innebär inte att områdets gränser ändras mer än marginellt.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag