Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade regler för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär bland annat att det införs infiskningskrav för visst fiske, att det tydliggörs vilka regler som gäller för fiskeföretags byte mellan fiske med olika inriktning och ett flertal ändringar av mer förtydligande karaktär. Det föreslås också ändringar som avses förenkla regelverket.

Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd och förslagets överensstämmelse med EU-rätten håller tillräcklig kvalitet. Även beskrivningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser är tillräckligt tydlig. Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch har beskrivits tillräckligt tydligt, även om Regelrådet skulle ha sett det som värdefullt ifall företagens antal hade kunnat beskrivas något tydligare. Beskrivningen av påverkan på företagens verksamhet och påverkan på företagen i andra avseenden håller också tillräcklig kvalitet.

Det finns i flera avseenden värdefull information när det gäller tidsåtgång och kostnader men det framstår för Regelrådet som att det hade varit möjligt att ge en i vart fall något tydligare bild av vissa kostnadsökningar och att detta hade varit motiverat eftersom effekten i enskilda fall kan vara kännbar för det enskilda företaget. Osäkerheter om viss kostnadspåverkan gör att även bedömningarna om konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag hade behövt bli tydligare. Sammantaget är dessa aspekter av tillräcklig betydelse för att bli styrande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet vill framhålla att redovisningen har kvaliteter i flera avseenden. Men Regelrådet har i sin bedömning av helheten inte minst beaktat osäkerheterna om kostnadspåverkan och att de berörda företagen är små och kan förväntas vara sårbara för denna. Det är möjligt att en något tydligare beskrivning av hur omfattande kostnadspåverkan väntas bli hade kunnat medföra en annan helhetsbedömning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.