Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Följande nya och ändrade regler föreslås.

Nämnda föreskrifts 1 kap 10 § lyder enligt följande: Vid fiske får inte vidtas åtgärder som på något sätt motverkar ändamålet med bestämmelser i dessa föreskrifter om minsta tillåten maskstorlek, artsorterande rist, flyktöppningar eller annan anordning för selektering av undermålig fisk. Därefter föreslås i remissen ett tillägg att åtgärder inte får vidtas som på något sätt motverkar ändamålet med bestämmelser om rymningshål eller annan anordning för begränsning av fångstmöjligheter.

Utöver det föreslås en ny bestämmelse i 3 kap 6a § som anger att för att motverka spökfiske ska alla burar (tinor) vara försedda med minst ett rymningshål placerat i nederkant av varje fångstkammare. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder eller rör om minst 15 cm i diameter kan föras genom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm i diameter tjock enkel obehandlad bomullstråd utan kärna.

Kravet på rymningshål gäller inte

  1. vid fiske efter snäckor med bur, eller
  2. de som fiskar med stöd av fiskelicens efter krabbtaska och havskräfta.

    Det föreslås en ändring i 3 kap. 9 § om sumpning av hummer. Enligt gällande regler får hummer under tiden från och med den 10 maj till den första måndagen efter den 20 september kl 07.00 inte hållas i någon form av sumpningsanordning. Enligt förslaget ska hummer inte få hållas i någon form av sumpningsanordning från och med den 10 januari till den första måndagen efter den 20 september kl 07.00. Det föreslås också att hummer som har utvecklat rom i sumpningsanordningen ska återutsättas omedelbart.
    Slutligen föreslås följande i 4 kap. 9 § beträffande redskapsförbud före hummerpremiären. Enligt nu gällande regler är det från och med kl 07.00 måndagen före den första tillåtna dagen att fiska hummer och fram till kl 07.00 den första tillåtna dagen att fiska hummer, förbjudet att fiska med nät, ryssjor och burar inom vissa kustvattenområden i Skagerrak och Kattegatt. Detta redskapsförbud gäller inte vid fiske med sillgarn, makrillgarn och fiske med bur efter havskräfta på större djup än 30 meter. Det föreslås nu att redskapsförbudet heller inte ska gälla för dem som med stöd av fiskelicens fiskar med bur efter krabbtaska på större djup än 30 meter.

    Det föreslås också vissa redaktionella ändringar gällande koordinater i två bestämmelser.

    Ändringarna föreslås träda i kraft den 26 augusti 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag