Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Det föreslås att fiske efter ål inte får bedrivas under perioden från och med den 1 oktober 2023 till och med den 31 mars 2024.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag