Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Det föreslås att fiske efter ål inte ska få bedrivas under perioden från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 december 2022.  Under förbudsperioden är all fiskeverksamhet, inklusive sumpning[1], förbjuden enligt den årliga kvotförordningen för Västerhavet. Under övrig tid får ål som placerats i sump inte landas senare än 14 dagar efter fiskeperiodens slut.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

[1] Sump eller fisksump är en behållare som sänks ner i vattnet för att förvara levande fisk eller kräftor.

Det bakomliggande förslaget

Förslag