Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena. I huvudsak föreslås följande ändringar:

  • En del i det remitterade förslaget är att redovisningen i sötvattensjournalen och redovisningen i fångstrapporten för inlandsfisket slås ihop till en gemensam redovisning, med vissa skillnader mellan dem som redovisar fiskeuppgifter från de fem stora sjöarna och från övriga sjöar och vattendrag. Den gemensamma redovisningen kommer ha benämningen sötvattensjournal.
  • Bestämmelsen om rapporteringsfrekvens anpassas till det föreslagnarapporteringsförfarandet. Det finns ett tillägg som innebär att rapportören i sin registrering och rapportering av uppgifter i sötvattensjournalen, utöver anvisningar i föreskriften, även måste förhålla sig till andra anvisningar. Exempel på sådana är manualer på Havs- och vattenmyndigheten (i det följande förkortat HaV) hemsida.
  • Rapportering i pappersformat ska fasas ut och bestämmelser som har med pappersformat att göra upphävs.
  • Vad gäller senaste tid för inlämnande av uppgifter i sötvattensjournalen finns det en skärpning från nuvarande krav, där lax från sötvattensområden vilka angränsar till Östersjön redovisas i fångstrapport för inlandsfiske en gång per år. Det föreslås att rapporteringen av fiskeuppgifter vid fiske av lax, med fasta fällor i sötvattensområden vilka angränsar till Östersjön norr om latitud 59 30N, ska ske med samma frekvens som vid fiske av lax i Östersjön. Det innebär att uppgifterna ska skickas in senast två dagar efter den dag då redskapet vittjades. Vad gäller övrigt fiske blir det ingen förändring för dem som fiskar i de fem stora sjöarna, då dessa redan idag har en månatlig rapporteringsfrekvens. Enligt förslaget ska sötvattensjournalen även inkludera de som idag rapporterar årligen i fångstrapport för inlandsfiske. För dessa fiskare blir det därför ett skärpt krav på rapporteringsfrekvens.
  • Bestämmelser om uppgiftslämnande i fångstrapporten för inlandsfiske upphävs eftersom det rapporteringsformatet tas bort.
  • Det föreslås en gemensam redovisning för de som fiskar i de fem stora sjöarna samt övriga sjöar och vattendrag. Den gemensamma rapporteringen kommer fortsatt att benämnas sötvattensjournal. Det blir ett utökat uppgiftslämnande i form av tillägg av e-postadress samt mobilnummer, som är en anpassning till den elektroniska rapporteringen. Vissa uppgifter kommer att lämnas i samband med att ett behörighetskonto till e-tjänsten upprättas och uppgifterna följer sedan med till journalen per automatik, därmed behöver de inte läggas in vid varje rapportering.
  • Gällande antal dagar till sjöss blir det ett utökat uppgiftslämnande för de som idag rapporterar i fångstrapport för inlandsfisket. Uppgiften ersätter uppgiften om redovisningsperiod (år), vilket tidigare har angetts i pappersformuläret. För de som idag rapporterar i sötvattensjournal ersätter dagar till sjöss även uppgiften som avser redovisningsperioden (år och kalendermånad). Likaså finns ett tillägg gällande uppgifter om utkast.
  • Gällande uppgifter om redskapsanvändning förändras dessa inte i sak, samma uppgifter kommer anges men för de som idag redovisar i sötvattensjournalen kommer uppgiftslämnandet förenklas. Den totala redskapsanvändningen uppdelat på olika typer av redskap ska redovisas för hela rapporteringsperioden. Det finns även möjlighet att redovisa redskapsanvändningen löpande under månaden.
  • För uppgifter om fångst föreslås det att bestämmelsen om fångst som redovisas i fångstrapport för inlandsfiske ska redovisas med uppskattat försäljningspris, ska utgå. Det föreslås en ny bestämmelse som anger att för lax, öring, hummer, gädda, röding och gös ska även antalet individer anges. Detta eftersom Sveriges Lantbruksuniversitet (i det följande förkortat SLU) behöver uppgiften till sina beståndsanalyser. Även fångst som under rapporteringsperioden har sumpats utan att ha landats ska anges. Motsvarande krav finns inte i dagens redovisning i fångstrapport för inlandsfiske eftersom redovisningsperioden för fångstrapporten sträcker sig ett helt år och all fångst kan redovisas sammanslaget.
  • Uppskattade utkast av fåglar och marina däggdjur ska anges i antal från första individ med utkastkoden DIS. Enligt nu gällande bilaga 2 i föreskrifter HVMFS 2018:11 ska uppgifter lämnas om däggdjur och fåglar som fastnat i redskapet, även om djuren lösgjorts innan fångsten omhändertagits. Det föreslås nu en bestämmelse som tydliggör att fåglar och marina däggdjur ska anges i antal från första individ. DIS är en redan befintlig kod som används för att beskriva att fångsten som redovisas har kastats ut.

Utöver det ovan nämnda föreslås vissa mindre ändringar och justeringar med anledning av det elektroniska rapporteringsförfarandet.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag