Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. Förslaget innebär ett utökat fredningsområde för fiske av vild lax och öring som uppehåller sig i området utanför Gullspångsälvens mynning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.