Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. De föreslagna ändringarna avser Gullspångsälvens fredningsområde. För att skydda laxbeståndet i Vänern föreslås att restriktionerna i befintligt fredningsområde kompletteras och att området utökas till sin yta. Förslaget innebär att ett nytt fredningsområde (med benämningen det yttre fredningsområdet) på cirka 21 000 hektar inrättas utanför det befintliga fredningsområdet (med benämningen det inre fredningsområdet) i Gullspångsälven. I det inre fredningsområdet föreslås endast fiske med lakstrut, mjärde samt mörtstuga vara tillåtet under hela året samt fiske med ryssja och handredskap under perioden från den 1 januari till den 31 juli. Utöver det innebär förslaget att reglerna för fiske i det yttre fredningsområdet ändras så att det endast är fiske med siklöjenät/skötar, lakstrut, mjärde, mörtstuga, ryssja och handredskap som tillåts under hela året. I övrigt föreslås att allt annat fiske i det yttre och inre fredningsområdet utanför Gullspångsälvens mynning ska vara förbjudet.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Taggar:

fiske Vänern