Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter om elektronisk rapportering för avräkningsnota med mera

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

I konsekvensutredningen finns godtagbara beskrivningar exempelvis gällande bakgrund och syfte. Däremot finns brister i beskrivningarna av administrativa kostnader, alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd bristfällig. Det gäller även beskrivningen av påverkan på konkurrens och särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning där ingen beskrivning finns med i förslaget trots att små företag träffas av förslaget och därmed borde ha haft särskild hänsyn vid reglernas utformning. I konsekvensutredningen borde det ha inkluderats beskrivningar av balansen mellan användarnas perspektiv på rapportering och myndighetens handläggning. I förslaget finns huvudsakligen beskrivet myndighetens skäl att finna att förslaget bör genomföras och i mindre utsträckning beskrivet företagens perspektiv och vilka konsekvenser förslaget medför för dem. I konsekvensutredningen hade också alternativa lösningar med företagens intressen som ett delperspektiv framgå, vilket inte är fallet.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag