Yttrande över Havs-och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Det anges att de aktuella föreskrifterna i huvudsak utgör implementerande föreskrifter för uppgiftslämnande i det nationella it-system för spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som Havs-och vattenmyndigheten utvecklat. Föreskrifterna innehåller även vissa kompletteringar och preciseringar i förhållande till EU-rättsakter för att systemet ska kunna fylla sin funktion. Vidare föreslås bestämmelser om undantag för direktförsäljning. Det anges att för vissa specialfall innebär föreskrifterna alternativa spårbarhetslösningar där aktören inte behöver lämna information om vissa ursprungspartier genom det it-baserade systemet eftersom informationen är, eller efter viss utveckling kommer att bli, tillgänglig genom andra befintliga system för uppgiftslämnande.