Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till uppdaterade föreskrifter om ersättning för viltskada på fångad fisk och fiskeredskap

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslagsställaren har beskrivit att förslaget syftar till att ge ersättning för uppkommen skada på fångst eller fiskeriredskap, men att förutsättningen för att ersättningen betalas ut är att verksamheten bedrivs på ett sätt som är överenskommet inom EU genom fiskeripolitiken. I samband införande av förslaget tas det svenska minimikravet bort för ersättning. De svenska reglerna för ersättningen kan därigenom sägas harmoniseras med EU-reglerna.

I konsekvensutredningen beskrivs hur svenskt regelverk behöver anpassas för att harmoniera med EU-rätten på området. Förslagsställaren har inte haft möjlighet att vidare utveckla alternativa lösningar i förslaget då Sveriges åtagande att uppfylla EU-fördraget begränsar denna möjlighet.

De speciella informationsinsatser som behövs kopplat till förslaget är inte beskrivna och därmed bedömda som bristfälligt. Den korta tid som finns fram till genomförande gör att en sådan beskrivning behövt inkluderas. Andra delaspekter av förslaget är dock beskrivna och godkända.

Sammantaget finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag